Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása

KAP-RD01a-RD01c-1-24 TERVEZET

Támogatás összege: Maximum 5 milliárd Ft

Pályázhat:

 • Mezőgazdasági termelők – legalább 10000 euró STÉ üzemméret és 40% mezőgazdasági árbevétel arány
 • Kollektív beruházás
 • Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy elsődleges feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások – legalább 40% gyógynövénytermék előállításból származó árbevétel és 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködés

Támogatás mértéke:

 • Alaptámogatás 50%
 • Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása esetében 70%
 • +15 %-kal megemelt intenzitás:
  • Fiatal mezőgazdasági termelő számára
  • Gazdaságátadás esetén a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult
 • +10%-kal megemelt intenzitás:
  • ökológiai gazdálkodást folytató esetén, amennyiben 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik és a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú
  • kollektív beruházás
  • beruházási hitelhez igénybe vett kamattámogatás
 • +5%-kal megemelt intenzitás:
  • beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díja

A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot az 1. és a 2. célterület 1. pontjánál.

Benyújtási határidő:
 • 1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 6.
 • 2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 7. – 2024. augusztus 21.
 • 3. értékelési szakasz: 2025. február 11. – 2025. február 24.
 • 4. értékelési szakasz: 2025. február 25. – 2025. március 10.

Önállóan támogatható tevékenységek:

1.  célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások

1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

  • Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése,
  • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése,
  • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

2. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

  • Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése (korlátozás)
  • Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
  • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése
  • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.
  • Új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítés – legalább 10 000 euró STÉ üzemméret kertészeti tevékenység
  • Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése
  • Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

3. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó):

  • Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek (korlátozás).

2.  célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások

1. Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás, meglévő termálkút felújítása esetén 5%

  • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
  • fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése (fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása, termálvíz kísérő gáz hasznosítása stb.)
  • világítási rendszerek korszerűsítése (fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)
  • az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése
  • hűtőházak, hűtőtárolók vonatkozásában a szabályozott légterű tárolóként való hasznosítást lehetővé tevő korszerűsítés (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek)

2. Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő fogyasztást.

  • Geotermikus energia hasznosítása
   • új termelő kút/rendszer fúrása és a kapcsolódó berendezések, gépészet, termál távvezeték, primer tárolást szolgáló puffertartály kiépítése. Meglévő, ám hő hasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása;
   • a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló műveletek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók, valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények létesítése;
   • a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése;
  • Egyéb megújuló energia hasznosítása:
   • napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre;
   • amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtés rásegítésre;
   • biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre (kazánrendszer kiépítése);
   • napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia- termelés céljából (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is);
   • biogáz hasznosítás a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló épületek, technológiák energiaellátása céljából.

Választható, önállóan támogatható tevékenységek:

 • 1. célterület 1.a), b), c) pontjaihoz növényházi művelőeszközök beszerzése (korlátozás)
 • 1. célterület. 1. a); 2. b) a.; c) a. pontok esetén új építésű szociális és kiszolgáló helyiségek létesítése
 • Kertészeti tevékenyég végzéséhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése (korlátozás)
 • 1. célterület szerint üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése
 • 1. célterület. 1. pont; 2. pont b) és c) alpontoknál egyedi azonosítóval (például: „Print Screening” módszerrel megjelölt, chippel rendelkező) ellátott, legalább 1200 x 800 x 760 mm külső mérettel rendelkező, konténerek beszerzése (korlátozás)
 • 1. és 2. célterületen a művelet részeként megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés (korlátozás)

Költségkorlát az összes elszámolható költségre vetítve (%)/maximális támogatási összeg (Ft):

 • Projekt-előkészítés, tervezés, projektmenedzsment, immateriális javak költségei, összesen 5%
  • ebből tájékoztatás, nyilvánosság: 0,5%, legfeljebb nettó 150 000 Ft
  • műszaki ellenőri szolgáltatás: 1%
  • könyvvizsgálat: 0,5%
  • projektmenedzsment: 2,5%
 • Ingatlan vásárlás: 2%
 • Telepi infrastruktúra fejlesztés: 20%
 • Egyedi azonosítóval ellátott tároló konténer beszerzése: nettó 30 000 Ft/db
 • Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó szállítójármű (N kategória): nettó 50 millió Ft
 • Hűtőkonténer beszerzése, beépítése: nettó 8 millió Ft
 • Áruvá készítés eszközeinek beszerzése: nettó 500 millió Ft
 • Növényházi művelő eszközök beszerzése: A művelet keretében fejlesztett növényház termesztőfelület m2 x nettó 10 000 Ft

Nem támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági erőgép és traktor, pickupok beszerzése
 • forgóeszközök beszerzése
 • feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép, eszköz beszerzésére nem igényelhető támogatás,
 • eltérő funkciójú épület átalakításával létrehozott hűtőház, hűtőtároló, szociális – és kiszolgálóhelyiség.

Megvalósítási határidő: Támogatói Okirat hatálybalépésétől 36 hónap
Fenntartási időszak: A művelet fizikai befejezésétől számított 5 év
Előleg: támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Mi figyelünk Ön helyett!

Nem szeretne lemaradni a pályázatokról?
Iratkozzon fel hírlevelünkre és mi azonnal értesítjük amint az Ön igényeinek megfelelő pályázat kerül kiírásra!

Hírlevél felirakozás