Munkásszállások a veresenyszférában –MKSZ-VSZ

Munkásszállások a veresenyszférában –MKSZ-VSZ

Pályázhat:

az a gazdasági társaság (kkt., bt., kft., rt.), amely:

 • legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkezik, és a 3 lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nem negatív,
 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkoztatott (kapcsolt- és partnervállalkozásokkal együtt),
 • nem volt támogatott a „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program I-VI. pályázati kiírások egyikében sem,
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 • rendelkezik a szálláshely felhívásnak megfelelő építészeti-műszaki tervdokumentációjával.

A pályázó kötelezettséget vállal, arra hogy

 • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
 • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
 • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi,
 • a beruházással létrehozott létesítményt legalább 10 éven keresztül munkásszállásként üzemelteti,
 • a támogatással létrejött munkásszálláson a foglalt férőhelyek legalább 50%-án mindenkor magyar munkavállalókat szállásol el és a magyar munkavállalók előnyben részesítését dokumentálhatóan bizonyítja – ennek nem betartása szankcióval jár,
 • a szállás kihasználtsága esetén min. 50%-os szintet fenntart – ennek nem betartása szankcióval jár,
 • térség munkaadóinak munkavállalói számára a munkaadókkal vagy közvetlenül a munkavállalókkal kötött bérleti szerződések alapján szállást nyújt, és a munkásszállás férőhelyeinek legalább 85%-át kitevő létszámú munkavállaló elszállásolására vonatkozóan a munkaadókkal a támogatási igény benyújtását megelőzően szerződést köt úgy, hogy az elszállásolt munkavállalók létszámának legalább 50%-a magyar munkavállaló,
 • a munkásszállás férőhelyeinek legalább 85%-át kitevő létszámú, vele munkaviszonyban álló munkavállaló számára szállást nyújt (nyilatkozat) úgy, hogy az elszállásolt munkavállalók létszámának legalább 50%-a magyar munkavállaló,
 • a beruházás költségeinek legalább 25%-át önerőként, saját forrásból biztosítja,
 • a támogatás fogadását és kezelését elkülönített fizetési számlán bonyolítja, a támogatott beruházáshoz kapcsolódó kifizetései teljesítése során a támogatási előleg összegéből csak a támogatási intenzitás szerinti rész kerül kifizetésre, a fennmaradó részt saját forrásból fizeti, továbbá biztosítja, hogy az előleg mellett a saját forrás folyamatosan igazoltan rendelkezésre áll,
 • a munkásszállás működtetése céljából a szállás férőhelyszámához igazodó létszámú álláskeresőt alkalmaz: 80 férőhely esetén legalább 4 fő álláskereső alkalmazása kötelező, efölött 40 férőhelyenként plusz egy fő álláskereső foglalkoztatása kötelező.

Megvalósítható tevékenység:

 • 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott munkásszállás* építése vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása, és a hozzá kapcsolódó beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök (támogatás max. 5%-áig) beszerzése.

*munkásszállás: munkásszállás a kedvezményezett tulajdonát képező olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a munkaadóval határozatlan idejű vagy időtartamban nem korlátozott, határozott idejű munkaviszonyban lévő magánszemély elhelyezésére szolgál. A munkaadó a kedvezményezett vagy a kedvezményezettel szerződéses jogviszonyban álló, a térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy ott tevékenységet folytató munkaadó.

Megvalósítási feltételek:

 • a munkásszállás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas,
 • megvalósítás helyszíne: Magyarország, kivéve Budapest,
 • támogatás a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett beruházási projekthez nem igényelhető,
 • a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségére megkezdhető,
 • támogatott beruházási projekt megvalósításának határideje 1,5 ill. 2 év, végső határideje: 2027. 10. 31.,
 • a projektzáró beszámolók benyújtásának határideje: befejezés után 60 nap, végső határideje 2027. 12. 31.,
 • ingatlanfelújítás esetén olyan induló beruházás támogatható, amely új funkciójú létesítmény létrehozásához járul hozzá.

Támogatási intenzitás mikro- és kis vállalkozások, középvállalatok, nagyvállalatok részére:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye, Baranya vármegye: 75%, 70%, 60%
 • É-Magyarország és D-Dunántúl régió a fentiek kivételével, É- és D-Alföld, Pest vármegye: 70%, 60%, 50%
 • Közép- és Nyugat-Dunántúli régió: 50%, 40%, 30%

Támogatás:

 • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege építés esetén 671 000 Ft, felújítás esetén 480 000 Ft,
 • Egy munkásszállási férőhelyre jutó max. támogatás 6 710 000 Ft, felújítás esetén 4 800 000 Ft.

Előleg: támogatás 75%-a 2 részletben

 • 50% a támogatói szerződés megkötése után, 25% az első előlegrész elszámolása után.

Saját forrás:

 • nyilatkozat, bankszámlakivonat, hitel esetén hitelszerződés szükséges,
 • saját forrás nem lehet államháztartás más alrendszereiből származó forrás.

Biztosítékok:

 • a kikötött anyagi biztosíték rendelkezésre állását a 10 éves fenntartás + 90 napig garantálni kell,
 • valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a támogatási összeg 100%-ára fedezetet biztosító beszedési megbízás,
  ÉS
 • első ranghelyű jelzálogjog bejegyzése és elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzése,
  VAGY
 • a PSZÁF engedélyével rendelkező hitelintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia.

Pályázat benyújtási határideje: 2024. május 7-től 2024. szeptember 30-ig, postai úton az OFA Nonprofit Kft-nek.

Főbb csatolandó dokumentumok:

 • építészeti-műszaki tervdokumentáció, részletes költségvetés, 3 db munkanem részletességű indikatív árajánlat, engedélyes eljárás esetén hatósági engedély, vagy az eljárás megindítását igazoló okirat,
 • a munkásszállás szükségességét alátámasztólag a térség foglalkoztatási helyzetének bemutatása,
 • üzleti terv.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Mi figyelünk Ön helyett!

Nem szeretne lemaradni a pályázatokról?
Iratkozzon fel hírlevelünkre és mi azonnal értesítjük amint az Ön igényeinek megfelelő pályázat kerül kiírásra!

Hírlevél felirakozás